• +389 2 312 16 28
  • info@adra.com.mk
  • Mon - Fri: 9:00 - 17:00

Ние го градиме вашиот сон

ПРОЕКТИ

Успешно завршени проекти

ЕСМ
2002-2007
Изградба на десетици километри надземни и подземни ниско напонски и високонапонски водови

ЕВН
2008-2015
Изградба на повеќе од 100км надземни и подземни преносни водови 
Изградба на 35kW и 110kW трафостаници

Близу Дооел Скопје
2007-2015
Изградба на повеќе од 300км подземна мрежа на кабли

Светска Банка и ЈП за Државни патишта
2013-2014
Реконструкција на сообраќајна сигнализација и опрема и изградба на пешачка патека и осветлување Р1106

ЈП Државни патишта
2011-2014
Изведба на осветлување на магистрални, региоални и државни патишта

ТАВ ТЕПЕ АКФЕН Скопје 
2011
Изградба на повеќе од 10км  подземна телефонска. оптичка и електрична мрежа

Град Скопје
2007-2015
Изградба на улично осветлување и декоративно осветлување. Разни видови на градежни работи и уривање

Општина Гази Баба
2007-2015
Изградба на повеќе од 20км канализациона мрежа и детски игралишта

Порше Македонија
2008-2015
Изградба на продажен салон и сервисен центар. Одржување на постоечки градби

Општина Кисела Вода
2013-2015
Изградба на повеќе од 10км канализациона и водоводна мрежа